fuckthoseboybands:

wtf ashton?
ashton???
????ashton??? ashton?
ASHTON?
AsHtOn
ashton????ashton???ashton???
lasagna-delrey: a b c d e f g h i j ayylmao p q r s t u v w x y z (via tyleroakley)

lasagna-delrey:

a b c d e f g h i j ayylmao p q r s t u v w x y z

(via tyleroakley)